Admissió i matrícula

  1. Feu una còpia, ompliu, signeu i feu-nos arribar:

  2. Completeu el següent Formulari de recull de dades personals i tria de matèries

Documentació addicional que cal adjuntar:

  • DNI de l'alumne (si en disposa)

  • DNI dels pares o representants legals

  • Llibre de família

  • Targeta sanitària

  • Carnet de vacunes

  • Altra documentació d'interès (si s'escau): carnet de família nombrosa o monoparental, sentències judicials, informes mèdics, etc.