Diploma_2021-1-ES01-KA120-SCH-000046479.pdf

Mobilitat amb alumnat de 3r d'ESO a l'escola Kirkkojärven koulu d'Espoo.


Objectius:

Activitats:


Algunes de les activitats incloses en la mobilitat són un taller sobre seguretat digital i xat GPT a la Universitat Aalto d'Espoo; un taller sobre sistemes de mediació entre iguals i mètodes de mediació restaurativa, i l'elaboració d'un vídeo educatiu sobre la prevenció de l'assetjament.


 emmarcada en un projecte KA121-Sch

Mobilitat amb alumnat de 1r de Batxillerat (pensada per a l'alumnat que cursa Batxibac) al Lycée Maine de Biran de Bergerac.


Objectius:


Activitats:

Algunes de les activitats incloses en la mobilitat són la visita a una escola de viticultura sostenible; una entrevista a una persona exiliada, i la creació d'una pàgina web que recull tots els coneixements recollits al llarg del projecte.Mobilitat amb alumnat de 2n i 3r d'ESO al Collège Pierre et Marie Curie de Le Fousseret


Objectius:


Activitats: 

Algunes de les activitats incloses en la mobilitat són el disseny d'una joguina amb materials reciclats; creació d'un recull de vocabulari dels materials necessaris, i elaboració de la joguina en col·laboració amb les escoles d'infantil i primària d'ambdues poblacions.

Imatges de l'intercanvi

 emmarcada en un projecte KA121-Sch

emmarcada en una acció KA210-Sch 

Projecte HOPE

Mobilitat amb alumnat de 3r d'ESO a l'escola Kirkkojärven koulu d'Espoo. Curs 2022-2023

Objectius: 

Tenim a les nostres escoles una generació que ha viscut períodes difícils de la seva vida: coronavirus, canvi climàtic, energia crisi i guerra a Ucraïna. Tot això ha influït en la ment dels nostres alumnes i han provocat por i depressió. Molts tenen por de com serà el seu futur. Ens agradaria aportar-los ESPERANÇA treballant i construint junts perquè vegin que és possible influir en el nostre propi futur cooperant i fent les coses bé.

Activitats

Els alumnes treballaran en tallers transnacionals fent bosses ecològiques amb roba antiga. En aquestes bosses s'imprimiran consignes que s'han de connectar en les nostres prioritats participació, diversitat, igualtat, integració social, no discriminació, inclusió i desenvolupament sostenible. Faran cartells i botons de distintius amb la mateixa idea.

També s'elabora un llibre de poesia il·lustrada sobre aquestes qüestions.

Imatges de l'intercanviERASMUS POLICY STATEMENTES (Overall Strategy)

The school has identified the need for internationalization due to the increasing demand from other countries, of participation in the sports training of the center. Likewise, because of the special timing of skiing and mountain activities , it becomes  necessary to carry out internships in enterprises of the sector in other countries.

The center has already participated in various mobility projects and exchanges synthesized as follows:

– Stays of practical training in various French and Italian ski stations/ resorts, aimed at students of the specialty FIS first and second level of intermediate and advanced courses.

– Stays of practical training for students of the mountain and climbing specialties of all educational levels in French regions.

– These practices were included within Piremob i Pirefop projects.

The participation of the INS La Pobla de Segur aims at the following objectives :

At the strategic level , the purpose of the center INS La Pobla de Segur is to :

For participation in mobility projects INS La Pobla de Segur performs a series of actions:

– Creates protocols recorded in the documentation of the project of quality.

– Active, continued and selective search for new cooperation partners .

– Provides language training for students and staff.

– Designs new educational projects.

– Uses the e-Twinning learning platform.

– Promotes and disseminates the center participation and results in international projects.

The evaluation and monitoring of the project is performed at the end of the international mobility of students and at the end of each school year.

These actions allow corrections and make decisions to improve participation in the projects.

International partners have been selected because they respond to the guidance , both as ideal sportive and touristic, and also the practice center model that achieves the objectives of the project. On the other hand, they offer the kind of activities and resources  suitable for the professional profile ranging from technical to superior of all sports specialties taught at the center . Being located in areas where many sports and tourist activities favors the permanent availability of a large number of trainees to help respond to the demand for activity.

The geographic areas selected for the internationalization of the activities and the interaction with other partners , are the ones which allow the realization of sporting activities with formative character previously indicated .

The beneficiaries of this project are students who are following courses of special regime sportive studies. Due to the specificity of this training, the characteristics of these students are:

Cooperation with other international schools and companies will allow to: compare learning outcomes (based on academic curriculum) with the specific needs of working life; allow the staff to share different methodologies and evaluation systems to improve teaching practice; allow the exchange of good practice and innovation of other international industry in this sector; enable students to improve their competences and specific skills in their studies (skiing, hiking, climbing) and its specific language skills.

Priority 1 : The training center provides the training possibility of  superior courses students introducing a schedule framework which will allow the student to follow his/her education making it compatible with a workplace.

The possibility of carrying out some of the studies abroad , encourages students to continue their training at our center. Priority 2 : Collaborate with other related international institutions, the world of education and the workplace, increases the quality and relevance of higher education in a way that teachers and students have the possibility of being constantly updated .

Companies collaborate to define / refine the expected learning outcomes that initially provides the training curriculum . Priority 3 : The  conduct and experience prior to international practices has given knowledge recognition to the formative work that the center provides to other countries  , allowing other international students to have grown an interest for this training,  contributing to enhance the interest for these activities and projects , hence contributing to the improvement of the training  and expectations of students.

Priority 4 : Mobility of students can increase their knowledge ,which will affect the drafting of investigation projects of end of cycle . It also facilitates contact with the world of work by means of carrying out practices in companies based in other countries and  also allowing to apply the acquired  knowledge of the studies .

All this just to give a strong meaning and unity to training, knowledge and work triangle.

Priority 5 : Working for center autonomy that is provided from the educational authority , the center intends to be able to determine the necessary qualifications of the professional teachers of specific training , within which the training and linguistic proficiency are considered important , a fact that will influence favorably not only the teachers, but also the students and future professionals in this sector .

ERASMUS POLICY STATEMENTES (LÍNEAS GENERALES)

El centro ha detectado la necesidad de internacionalización debido a la creciente demanda, por parte de otros países, de la participación en la formación del centro. Así mismo, la particular temporalizacion de las actividades de esquí y de montaña, hace necesaria la realización de prácticas en empresas del sector en otros países.

El centro  ya ha participado en diferentes proyectos de movilidad e intercambios que sintetizamos de la sigüiente manera:

La participación del centro INS de La Pobla de Segur pretende, los objetivos de:

A nivel estratégico, la finalidad del centro es conseguir:

Para la participación en proyectos de movilidad el centro realiza una serie de acciones:

La evaluación y seguimiento del proyecto se realiza: al finalizar la movilidad internacional de los alumnos y al finalizar cada curso escolar.

Estas acciones permiten introducir correcciones y tomar decisiones para la mejora de la participación en los proyectos.

Los socios internacionales han sido seleccionados porque responden a la orientación, tanto turística como deportiva idóneas, y también al modelo de centro de prácticas que permite alcanzar los objetivos del proyecto. Por otro lado, ofrecen el tipo de actividades y recursos adecuados al perfil profesional de técnico/a superior de las especialidades deportivas impartidas en el centro. El hecho de estar ubicados en zonas donde se realizan numerosas actividades deportivas y turísticas hace posible la presencia de un volumen elevado de alumnos en prácticas para ayudar a dar respuesta a la demanda de actividad.

Las áreas geográficas seleccionadas para la internacionalización de las actividades y la interacción con otros socios, son las que permiten la realización de las actividades deportivas con caràcter formativo indicadas.

Los destinatarios de este proyecto son alumnos que estan cursando estudios de enseñanza deportiva de régimen especial.

Debido a la especificidad de esta formación, las características de estos alumnos son:

La cooperación con otras escuelas y empresas internacionales permitirá: comparar resultados de aprendizaje (según currículum académico) con las necesidades específicas del mundo laboral; permitirá al staff compartir diferentes metodologias y sistemas de evaluación para la mejora de la práctica docente; permitirá el intercambio de buenas prácticas e innovacion de otras empresas internacionales del sector; permitirá al alumno mejorar sus competencias y habilidades específicas de los estudios cursados (esquí, excursionismo, escalada) así como su competencia lingüística específica.

Prioridad 1: El centro facilita la posibilidad formativa del alumnado superior introduciendo un marco horario que permite cursar la formación compatibilizándola con el mundo laboral.

La posibilidad de realizar parte de los estudios en el estrangero, incentiva a los estudiantes a continuar su formación en nuestro centro.

Prioridad 2: Colaborar con otras instituciones internacionales afines, del mundo de la educación y el mundo laboral, incrementa la calidad y la relevancia de la educación superior, de manera que los profesores y los estudiantes tienen la posibilidad de actualizarse constantemente.

Las empresas colaboran en definir/afinar los resultados de aprendizaje esperados que proporciona inicialmente el currículum formativo.

Prioridad 3: La realización y experiencia previa de prácticas internacionales ha dado conocimiento y reconocimiento a la formación que realiza el centro a otros paises, permitiendo que otros alumnos internacionales se hayan interesado por la formación y todo ello potencia aún más el interés por estas actividades y proyectos, y contribuye a la mejora de la formación y a las expectativas de los estudiantes.

Prioridad 4: La movilidad de los alumnos permite incrementar sus conocimientos que repercutiran en la elaboración de proyectos de investigaciónn de final de ciclo. Facilita a su vez el contacto  con el mundo laboral al realizar las prácticas en empresas de otros paises, y permite aplicar el conocimiento adquirido en los estudios realizados.

Todo ello acaba dando un fuerte significado y unidad al triángulo formativo y laboral.

Prioridad 5: Trabajando por una autonomia de centro que se proporciona desde la administración educativa, el centro prentende ser capaz de determinar las cualificaciones necesarias de los profesionales docentes de la formación específica, dentro de las cuales se considera importante la formación i competencia lingüística, hecho que favorece no sólo a los profesores, sino también a los alumnos y futuros profesionales del sector.